Annual report of thoracic surgery service at Shanghai Chest Hospital in 2019

Yiyang Wang, Zhitao Gu, Feng Yao, Teng Mao, Rui Wang, Yifeng Sun, Zhigang Li, Jun Yang, Qiang Tan, Qingquan Luo, Wentao Fang